انتخاب وب سایت:
 • آئین نامه اجرایی

دستورالعمل اجرایی بنیاد نخبگان سعیدی

پیشنهادی

ماده یک )  عضویت  
عضویت رسمی :

هر یک از افراد جامعه هدف که حداقل یکی از شاخصهای موضوع ماده ......  .این دستوالعمل را  دارا باشند می توانند درخواست عضویت در بنیاد را نموده و  از امتیازات مربوطه برخوردار گردند.


عضویت
افتخاری :


آفرینندگان
آثار متعدد علمی ، هنری و فرهنگی در سطح بین المللی ، مجتهدین و فقهای بزرگ، دانشمندان ملی و چهره های ماندگار حوزه های علمیه و دانشگاه ، مخترعین ، مبتکرین و نویسندگانی که اثر گذاری آنان در توسعه علمی و فرهنگی کشورمشهود باشد ، به عنوان عضو افتخاری و دائم مرکز به شمار می آیند .

عضویت از طرق زیر امکان پذیر می باشد :

1.    تنظیم درخواست از سوی افراد واجد شرایط متقاضی

2.    معرفی توسط نخبگان و استعدادهای برتر شناخته

3.    معرفی از سوی نهادها و سازمانها مرتبط

 

ماده دو )  شرایط احراز استعداد برتر و نخبگی

افرادی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، استعداد برتر یا نخبه شناخته می شوند.

·        برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی

الف ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه

ب(  راه یافتگان مرحله نهایی المپیادهای معتبر جهانی بین المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

ج ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

د ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر بین المللی دانشجویی با تایید وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه

ه  (نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانشجویی کشور با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

·       

برگزیدگان از میان آزمونهای سراسری

الف - برگزیدگان از میان رتبه های برتر آزمون های سراسری مقطع کارشناسی از میان 100 نفر اول برای رشته های ریاضی و فیزیک، 50 نفر اول برای رشته های علوم تجربی ،50 نفر اول برای

رشته
های علوم انسانی و 20 نفر اول برای رشته های هنر به عنوان استعداد برتر

·        مخترعان و مکتشفان

الف( برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره علوم پزشکی رازی با معرفی وزارتین علوم و

بهداشت
و تایید بنیاد به عنوان استعداد برتر

ب( برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشافان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد. به عنوان استعداد برتر )بنیاد تعیین کننده مراجع ذیصلاح است(.

تبصره : جشنواره ها و مسابقات علمی با تایید وزارتین علوم و بهداشت و در موارد خاص  با تایید بنیاد معتبر شناخته می شود.

·        دانش آموختگان

برگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته های دانشگاهی )کارشناسی و بالاتر( داخل کشور و حوزه های علمیه )سطح یک و بالاتر( با معرفی «وزارتین علوم و بهداشت »و «مدیریت حوزه

علمیه
قم و خراسان » به عنوان استعداد برتر

·        برترین های مسابقات علوم قرآنی

برگزیدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآنی داخلی و بین المللی با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان استعداد برتر

تبصره : تشخیص اعتبار مسابقه با بنیاد است.

·        شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

الف( برگزیدگان از میان محققان ایرانی که براساس معیارهای مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین المللی و داخلی به لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات آنها و یا سایر شاخص های مرتبط به عنوان

پژوهشگران
و دانشمندان ملی و بین المللی قرار گرفته اند، با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه.

ب( برگزیدگان از میان افرادی که برای حل مشکلات ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راهکارهای مناسبی ارائه کرده اند و این راهکارها تجربه شده و نتایج حاصل از آن به تایید مراجع

ذیربط
رسیده باشد، با انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر

ج( برگزیدگان از میان افرادی که در هر یک از رشته ها و گروه های علمی اعم از علوم انسانی و معارف اسلامی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، کشاورزی و هنر، نظریه یا تئوری جدید ارائه

کرده
و از سوی مراجع معتبر ملی و بین المللی مربوطه، تاثیرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر )تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(

د( برگزیدگان از میان مؤلفان و مترجمان کتب، نویسندگان مقالات، واعظان و شاعران که آثار فاخر ایشان دارای نقش مهم و تاثیر ویژه در توسعه مرزهای دانش و فناوری یا تربیتی و اخلاقی در حوزه

مربوط
بوده است، به عنوان استعداد برتر )تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(

·        آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری

برگزیدگان از میان آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده هنری در حوزه های موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، معماری و غیره با معرفی مراجع معتبر و انتخاب بنیاد به عنوان استعداد

برتر
)تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(

·        اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری

الف(  برگزیدگان از میان اعضای هیأت علمی که در مراتب دانشگاهی کار ممتاز و شاخصی را انجام داده اند به عنوان استعداد برتر

ب(  برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح کشور براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

ج(  برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه کشوری براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

·        مدرسین و محققین علوم حوزوی

الف(  برگزیدگان از میان مدرسین حوزه های علمیه کشور که تدریس می نمایند، براساس ضوابط شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر

ب  ( برگزیدگان از میان محققین برتر حوزوی با معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر

تبصره 1 : در سایر موارد ملاک عمل، تشخیص و تصمیم هیات مدیره بنیاد خواهد بود.

تبصره 2 : در مواردی که برای «برگزیدگان» مرجع ذکر نشده است، مرجع گزینش بنیاد است.

تبصره 3 : بنیاد می تواند از میان برگزیدگان به عنوان «استعدادهای برتر» افرادی را به عنوان «نخبه» معرفی نماید.

 

ماده سه ) ضوابط و شرایط حمایت :

   با توجه به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه بنیاد، میزان و نوع حمایت بر اساس نوع و میزان  دستاورد و یا فعالیت مورد درخواست حمایت، به تشخیص بنیاد مشخص می گردد.
 •      حمایت های پیش بینی شده در قبال ارائه مستندات تعیین شده انجام می شود
 •     در فعالیت های گروهی ، ...... درصد مساعدتهای پیش بینی شده به نفر اصلی پرداخت می شود و مابقی به طور مساوی در میان کل گروه تقسیم می گردد
 •      تعداد نوبت حمایت و تسهیلات اعطایی به هر نفر با توجه به نوع و میزان حمایت صورت گرفته حداکثر سه نوبت در سال می باشد.

ماده چهار )  مهمترین حمایتها :


الف ) حمایتهای مادی
 • پرداخت کمک هزینه های ....... بار مسافرت های علمی کوتاه مدت خارج از کشور برای ارائه مقالات علمی و نظایر آن.
 • خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه و پژوهش
 • پرداخت هزینه شرکت در همایش های خارجی و داخلی
 • چاپ کتب و انتشارات علمی برگزیدگان در سطح ملی و بین المللی
 • پرداخت حق الزحمه دستیاران پژوهشی
 • کمک هزینه تحصیلی برای مشمولان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • یک بار کمک هزینه سفر حج عمره
 • کمک هزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حسب ضوابط دانشگاه محل تحصیل تا سقف معین
 • اعطای جایزه به برگزیدگان
 • حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشدورساله های دکتری
 • کمک هزینه نوآوری برای مخترعان
 • کمک هزینه ثبت اختراع
 حمایتهای معنوی
 • ارائه خدمات مشاوره علمی
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه ثبت ایده، ثبت اختراع و .......
 • همکاری و فراهم‌ کردن زمینه ‌های لازم برای تجاری ‌سازی ایده ها و نتایج فعالیتهای پژوهشی
 • ارائه خدمات آموزشی
 • در اختیار قرادادن امکانات آموزشی و پژوهشی
 • معرفی به مراجع مربوطه
 • تبصره  : مرجع تشخیص و تصمیم گیری در مورد تعیین حدود و مصادیق این دستورالعمل بنیاد است.
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 844