انتخاب وب سایت:
 • اساسنامه

اساسنامه بنیاد نخبگان سعیدی

مقدمه:

"بنیاد نخبگان سعیدی" تحت نظارت عالیه ستاد توسعه دانشگاه کاشان در راستای اجرای مفاد ماده 2 و بند 6 ماده 5 اساسنامه ستاد توسعه دانشگاه کاشان و نیز حمایت از پژوهشگران و نخبگان در ابعاد مختلف و در جهت تجاری‌سازی نتایج کارهای پژوهشی آنها و براساس مفاد این اساسنامه عمل می نماید.

 

فصل اول: کلیات

ماده1 ) نام این مؤسسه با عنوان "بنیاد نخبگان سعیدی" نامگذاری می‌شود که در این اساسنامه با نام اختصاری "بنیاد" نامیده می‌شود.

 

ماده2 ) هدف

هدف از تأسیس " بنیاد " عبارت است از:

     
  1. 
ایجاد زمینه شکوفایی و هدایت استعدادهای درخشان علمی و فناوری از طریق ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان


2.
آماده سازی بستر اجرایی تولید علم و فناوری

 
3. 
تلاش به منظور تجاری سازی ایده های نوین و بهره مند شدن مردم از نتایج آن ها در کشور

      
4.
ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و فناوری.


ماده3 ) وظایف

 •   شناسایی و تشکیل بانک های اطلاعاتی نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان
 • حمایت مادی و معنوی از نخبگان و کارآفرینان برای فعالیت‌های علمی و کارآفرینی
 • جذب مشارکت مادی و معنوی افراد خیراندیش و اشخاص حقیقی و حقوقی، عمومی و خصوصی در جهت اهداف بنیاد
 • قبول هدایا و موقوفات و کمک‌های معوض و بلاعوض برای تأمین اهداف بنیاد  
 •  برقراری ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به منظور ایجاد هماهنگی و نیز فراهم نمودن زمینه بهره برداری محققان و نخبگان از تسهیلات و امکانات در اختیار 
 • مشارکت مالی و تامین سرمایه ریسک پذیر در راستای تجاری سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و اختراعات نخبگان در حد امکان.

 

ماده4 ) جامعه هدف

حمایتهای بنیاد شامل تمام نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان ایرانی، دانشگاهی و غیردانشگاهی داخل و خارج کشور (اعم از حقیقی و حقوقی) می شود.

تبصره1 :اولویت در استفاده از کمکها با پژوهشگران منطقه کاشان است.

تبصره2 :دانش آموزان با رتبه دو رقمی منطقه کاشان در اولویت خواهند بود.

تبصره3 : آیین‌نامه انتخاب افراد واجد شرایط و نخبه توسط هیات مدیره تدوین و به تصویب هیأت امناء می رسد.

 

ماده5 ) وضعیت حقوقی

بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل است که تحت نظارت عالیه ستاد توسعه دانشگاه کاشان فعالیت می نماید.

تصویب اساسنامه بنیاد و هرگونه تغییر و اصلاح به عهده ستاد توسعه دانشگاه کاشان است.

 

 

ماده6 ) موقعیت بنیاد

حوزه فعالیت بنیاد در شهرستان کاشان و دفتر مرکزی آن در دانشگاه کاشان است و با تصویب هیات امنا و با توجه به سایر شرایط حیطه فعالیت بنیاد می تواند در سطح کشور گسترش یابد.

 

فصل دوم: ارکان

ماده7 )بنیاد دارای ارکان زیر است:

1. هیأت امنا

2. هیأت مدیره

3. بازرس

 

ماده8 )ترکیب هیأت امنا

الف- آقای مهندس علی سعیدی به عنوان مؤسس بنیاد یا نماینده تام الاختیار از طرف ایشان و آقای مهندس مرتضی سعیدی.

ب) اعضای حقوقی:

 رئیس ستاد توسعه، رئیس هیأت مدیره ستاد توسعه، مدیرعامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان.

ج) اعضای حقیقی

6 نفر از خیّرین یا شخصیت های علمی دانشگاهی با انتخاب هیأت مدیره ستاد توسعه.

د)  اعضای علمی

تبصره1 : رئیس ستاد توسعه دانشگاه،احکام کلیه اعضا را صادر خواهد کرد.

تبصره2 : پذیرش اعضای جدید منوط به تصویب ستاد توسعه دانشگاه کاشان است.

تبصره3 : رئیس هیات امنا از میان اعضا ، در اولین جلسه بر اساس رای اکثریت تعیین می گردد

تبصره4 : مدیر عامل بنیاد به عنوان دبیر هیئت امنا بدون حق رای در جلسات حضور خواهد داشت.

 

ماده9 )وظایف هیأت امنا

 •   تعیین سیاست‌ها و برنامه‌‌ها و خط مشی بنیاد        
 • تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی بنیاد       
 • انتخاب، عزل و تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
 •  بررسی در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره بنیاد و یا پیشنهاداتی که از جانب یک سوم اعضا هیئت امنا ارائه می‌شود. 
 • پیشنهاد اصلاح اساسنامه
 • برنامه ریزی برای تامین منابع مالی بنیاد
 • تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد و رسیدگی به امور مالی

تبصره1 : جلسات عادی هیأت امنا سالیانه دوبار با دعوت دبیر هیئت امنا تشکیل می‌شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هیأت امنا رسمیت می‌یابد، تصمیمات هیأت امنا با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره2 : جلسات فوق‌العاده هیأت امنا بر حسب ضرورت با پیشنهاد دبیر و یا رئیس هیأت امنا تشکیل خواهد شد.

تبصره3 : فعالیّت اعضای هیات امنا به صورت افتخاری خواهد بود.

 

ماده10 ) ترکیب هیات مدیره

هیأت مدیره بنیاد دارای حداقل7 نفر عضو اصلی و 2 نفرعضو علی‌البدل خواهد بود که  هیأت امنا ایشان را  از بین خود  اعضا یا خارج از آنها به مدت 2 سال تعیین خواهند کرد، هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضا یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به

عنوان نایب رئیس تعیین خواهد کرد.

در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر جانشین عضواصلی خواهد شد. غیبت غیرموجه به معنای عدم حضور در چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیر

متوالی در یک سال است که علی رغم دعوت قبلی و بدون عذر موجه صورت می‌گیرد.

 

ماده11 ) جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد. نصاب لازم برای تشکیل جلسات حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره است و رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسات برای اتخاذ تصمیم

ضروری است.

 امور زیر  ازجمله وظایف محول به  هیأت مدیره است:

1. تصمیم گیری درباره افراد و طرح های مشمول حمایت بنیاد پس از اعلام نظر کمیته علمی

2. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود وظایف و اختیارات و پیشنهاد حقوق و مزایای مدیرعامل به هیئت امنا

3. تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به هیأت امنا

4. تعیین نماینده یا وکیل در مراجع قضائی و اداری با حق توکیل به غیر

5. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور

6. تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نیروی انسانی

7. اداره اموال منقول و غیر منقول و انجام اعمال حقوقی و انعقاد قراردادها در چهارچوب اهداف بنیاد

8. اقامه دعوی و دفاع از آن در مراجع قضایی و غیر قضایی با اختیار سازش و تعیین کارشناس و داور

9. نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و ادارات عمومی و دوائر خصوصی

10. افتتاح حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی

تبصره :هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات فوق  را به مدیرعامل تفویض نماید.

 

ماده12 ) مدیرعامل

هیأت مدیره از بین اعضای خود یا از خارج، یک نفر شخص حقیقی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل تعیین و حدود اختیارت وی را مشخص می‌کند.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است که در حدود اختیارات تفویضی از سوی هیأت مدیره، نماینده بنیاد خواهد بود.

اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره اعتبار دارد.

مدت مدیریت مدیرعامل دو سال است و مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود و با تأیید هیأت مدیره ،قائم مقام انتخاب کند و بخشی از اختیارات خویش را به وی تفویض نماید.

 

ماده13 ) استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و پذیرش سمت آن، رافع مسئولیت وظایف محوله به وی نخواهد بود.

 

 

 

ماده14 )ترکیب کمیته علمی

پنج نفر از نخبگان و پژوهشگران ملی یا بین‌المللی که دارای سوابق درخشان علمی و اجرایی، آشنا با علوم و فنون روز جهان، آشنا با پژوهشگران و نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور هستند از سوی هیأت مدیره بنیاد تعیین می‌شوند ورئیس هیئت مدیره

احکام آن ها را برای مدت دو سال صادر خواهد کرد.

 

 

ماده15 )وظایف کمیته علمی

      

 •     تائید صلاحیت علمی نخبگان و پژوهشگران و کار آفرینان متقاضی استفاده از حمایت های بنیاد   
 •     برنامه ریزی برای اجرای سیاست ها و خط مشی های علمی و پژوهشی مصوب هیئت مدیره   
 •     پیشنهاد اصول سیاست ها ، خط مشی ، آئین نامه ها و گزارش های علمی و پژوهشی اجرایی به رئیس هیئت مدیره
 •     نظارت و ارزیابی علمی و فنی و تخصصی طرح های مورد حمایت بنیاد
 •     تعیین کارگروه های تخصصی جهت نظارت و ارزیابی علمی بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره

 

ماده16 )هیأت امناء یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال از بین خود یا خارج انتخاب می‌کند.در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی فعالیت بازرس اصلی، هیأت مدیره باید ظرف مدت ده روز بازرس علی‌البدل را دعوت نماید.

 

ماده17 ) وظایف بازرس عبارت است از

نظارت بر مطابقت اداره امور بنیاد و فعالیت‌های آن با اساسنامه و قوانین مربوطه، رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر و اسناد مالی و در صورت لزوم استفاده از کارشناس مربوطه، رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش به هیأت امنا و مراجع قانونی، تذکر کتبی تخلفات

احتمالی به هیأت امنا و مراجع قانونی، نظارت بر امور مالی و ارائه گزارش حسابرسی به هیأت امنا.

 بازرس می‌تواند در هر زمان، بازرسی خود را انجام دهد و در صورت لزوم درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت امنا را مطرح نماید.

تبصره : حق الزحمه بازرس توسط هیئت امنا تعیین خواهد شد.

 

فصل سوم: شرایط مالی

ماده18 )سال مالی از اول فروردین هر سال تا پایان اسفندهمان سال است.

 

ماده19 ) منابع مالی

منابع مالی از محل‌های زیر تأمین می‌گردد:


 •    کمک‌های مالی و موقوفات خاندان سعیدی به عنوان مؤسس بنیاد 
 •   کمک‌های دولتی و غیردولت
 •   قبول هدایا و موقوفات و کمک‌های معوض و بلاعوض از سوی افرادخیراندیش  
 •    درآمد ناشی از تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری  
 •    کمک های بلاعوض و معوض ستاد توسعه به بنیاد

 

ماده20 ) انحلال و تسویه بنیاد

انحلال و تسویه بنیاد بر عهده هیأت امنا است و پس از رسیدگی به حساب‌ها و پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات و تسویه امور مالی، اموال باقیمانده را در اختیار دانشگاه کاشان قرار خواهد داد.

این اساسنامه در 20 ماده و 12 تبصره مورخه 27/3/1392 به تصویب ستاد توسعه دانشگاه کاشان رسید.

تعداد بازديد از اين صفحه : 1067