انتخاب وب سایت:
  • حمایت ها > شرایط وضوابط
  •    با توجه به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه بنیاد، میزان و نوع حمایت بر اساس نوع و میزان  دستاورد و یا فعالیت مورد درخواست حمایت، به تشخیص بنیاد مشخص می گردد.
  •    حمایت های پیش بینی شده در قبال ارائه مستندات تعیین شده انجام می شود .
  •   در فعالیت های گروهی ، ...... درصد مساعدتهای پیش بینی شده به نفر اصلی پرداخت می شود و مابقی به طور مساوی در میان کل گروه تقسیم می گردد
  •    تعداد نوبت حمایت و تسهیلات اعطایی به هر نفر با توجه به نوع و میزان حمایت صورت گرفته حداکثر سه نوبت در سال می باشد.
تعداد بازديد از اين صفحه : 757