انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   داود   حسنعلیان   03155912168      دانشگاه کاشان - ساختمان مرکزی - مرکز کارآفرینی دانشگاه   مدیر عامل 
 2   حمیدرضا   جمعدار   03155578801      مرکز رشد   دبیر جلسه 
 3   محمد   نیکوئی مهر   03155578811      مرکز رشد   مسئول سایت